โรงเรียนบ้านปากหาน

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านปากหาน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

065-6749914

ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร สุขอนันต์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปากหาน

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านปากหาน

ที่ตั้ง  ม.6 (บ้านปากหาน) ต.คลองฉนวน  อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี  84190  ก่อตั้งเมื่อ  29  สิงหาคม  2510  บนเนื้อที่  25  ไร่  85  ตารางวา  สังกัด  สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต  3  (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นสถานศึกษา  ขนาดเล็ก  ระดับการจัดการศึกษา  ก่อนประถมศึกษา  ถึง  ประถมศึกษา   ระยะทาง  ห่างจากต้นสังกัด  22  กิโลเมตร  การติดต่อสื่อสาร  tel.  077-368203  /  0811478028  /  0817872988 

 วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  สืบสานวัฒนธรรมไทย  ก้าวไกลเทคโนโลยี  ใช้วิถีแบบพอเพียง  สร้างภาคีเครือข่าย

พันธกิจ / เป้าประสงค์

1.พัฒนานักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา               
2.ส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของนักเรียน                       
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ                                         
4.จัดสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น                             
5.สร้างภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษา                           
6.สร้างเสริมหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

 

พันธกิจ / เป้าประสงค์1.พัฒนานักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา                2.ส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของนักเรียน                       3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ                                          4.จัดสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น                              5.สร้างภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษา                            6.สร้างเสริมหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์