โรงเรียนบ้านปากหาน

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านปากหาน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

065-6749914

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากหาน

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
0
3
3
1
อนุบาล 3
2
3
5
1
รวม อนุบาล
2
6
8
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
5
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
3
4
7
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
4
1
5
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
4
6
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
2
2
4
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
5
8
1
รวมประถม
17
23
40
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
19
29
48
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564