โรงเรียนบ้านปากหาน

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านปากหาน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

065-6749914

บุคคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร สุขอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นายสรวิชญ์ รักษาสัตย์
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางนางทิพวรรณ จันทร์แก้ว
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นายอำนาจ นนทศักดิ์
ช่างไม้ชั้น 3

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวไอลดา ศรีวิสัย
ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวอติญา หนูเนียม
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายสุคนธ์ ศิริพงศ์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวชนากานต์ แก้ววิลา
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายเอกพล พรหมชีหมุน
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางขวัญสุดา พรหมชีหมุน
ครูพี่เลี้ยง

กลุ่มสาระ ฯ : –