โรงเรียนบ้านปากหาน

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านปากหาน ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

065-6749914

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านปากหาน

อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2549
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2532
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554